מש זאכר » ⌚ זמן » תיאורי זמן

תיאורי זמן

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0

כל הכבוד!

עברית
 • עכשיו
 • שבוע שעבר
 • אחר כך
 • שלשום
 • מחרתיים
 • שבוע הבא
 • מחר
 • אתמול
עַרַבִּי
 • בַּעְד בֻּכְְּרַא
 • אַוַ֘ל אֵמְבַּארֵח
 • אִלְאֻסְבּוע אִלִ֘י פַאת
 • הַלַ֘א
 • אִלְאֻסְבּוע (א)לְגַ'אי
 • בַּעְדֵין
 • בֻּכְְּרַא
 • אֵמְבַּארֵח