מש זאכר » ⌚ זמן » שעון
תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • 02:20
 • 08:00
 • 02:00
 • השעה
 • 08:30
 • 02:45
 • 02:50
 • 05:10
 • 04:00
 • 04:15
עַרַבִּי
 • אַרְבַּעַה וּרֻבְּע
 • אִַרְבַּעַה בִּ(אל)זַ֘בֵּט
 • תַמַאנְיֵה וּנֻץ֘
 • תַמַאנְיֵה בִּ(אל)זַ֘בֵּט
 • תִנְתֵין וּתֻלְת
 • תִנְתֵין בִּ(אל)זַ֘בֵּט
 • תַלַאתֵה אִלַא עַשַרַה
 • חַ'מְסֵה וּעַשַרַה
 • תַלַאתֵה אִלַא רֻבְּע
 • אִ(ל)סַ֘אעַה