תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0

כל הכבוד!

עברית
 • על לא דבר
 • סלח לי
 • מגניב
 • ברשותך
 • דרף אגב
 • אפשר
 • אנא
 • תודה
 • ברצינות
 • בבקשה
עַרַבִּי
 • תְפַצַ֘׳ל
 • אַללַ֘ה יְחַ׳לִ֘יכּ
 • עַלַא פִכְּרַה
 • מֻמְכֵּן
 • אִסמַח לי
 • בִיגַ׳נֵ֘ן
 • עַנְגַ׳ד֘
 • מִן פַצְ׳לַכּ
 • לַוְ סַמַחְת
 • עַפְוַן