מש זאכר » 🍞 מזון » פירות קיציים

פירות קיציים

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • דֻּבְדְּבָן
 • מלון
 • משמש
 • מנגו
 • גויאבה
 • ענבים
 • רימון
 • אבטיח
 • אפרסק
עַרַבִּי
 • כַּרַז
 • שֻמַ֘אם
 • מִשְמִש
 • רֻמַ֘אן
 • ח'וח'
 • גַ׳וַאפֵה
 • עִנַבּ
 • בַּטִ֘יח
 • מַנְגַו