מש זאכר » 👪 משפחה, חברה ופנאי » משפחה גרעינית

משפחה גרעינית

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • אמא
 • ילדה
 • אבא
 • אחות
 • תינוקת
 • אח
 • הורים
 • ילד
 • תינוק
 • משפחה
עַרַבִּי
 • אֻחְ׳ת
 • אַהְל
 • טִפְל
 • טִפְלֵה
 • אִם֘
 • עֵילֵה
 • אַבּ֘
 • בִּנְת
 • וַלַד
 • אַח׳