מש זאכר » ⌚ זמן » מספרים סודרים

מספרים סודרים

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • שלישי
 • שמיני
 • חמישי
 • ראשון
 • שני
 • עשירי
 • שישי
 • שביעי
 • רביעי
 • תשיעי
עַרַבִּי
 • עַאשֵר
 • סַאבֵּע
 • תַאסֵע
 • חַ'אמֵס
 • סַאדֵס
 • רַאבֵּע
 • אַוַ֘ל
 • תַאלֵת
 • תַאנִי
 • תַאמֵן