מש זאכר » 🎲 שונות » מילים מבלבלות 1

מילים מבלבלות 1

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • לחם
 • עשיר
 • עני
 • מדינה
 • איטליז
 • עיר
 • מלחמה
 • בשר
 • שמן
 • זיתים
עַרַבִּי
 • עַ׳נִי
 • חַרְבּ
 • פַקִיר
 • מַלְחַמֵה
 • זֵית
 • חֻ'בְּז
 • זַתוּן
 • לַחְמֵה
 • דַוְלֵה
 • מַדִינֵה