מש זאכר » 🎲 שונות » מילים מבלבלות 1

מילים מבלבלות 1

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • זיתים
 • איטליז
 • לחם
 • בשר
 • מלחמה
 • עיר
 • עשיר
 • עני
 • מדינה
 • שמן
עַרַבִּי
 • זַתוּן
 • זֵית
 • דַוְלֵה
 • חַרְבּ
 • מַדִינֵה
 • פַקִיר
 • עַ׳נִי
 • מַלְחַמֵה
 • חֻ'בְּז
 • לַחְמֵה