מש זאכר » 🙎 מילות תפקוד » מילות שאלה

מילות שאלה

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
מילה
 • מאיפה
 • איזה
 • מה
 • כמה
 • למה
 • מי
 • מתי
 • איך
משמעות
 • מִין
 • שוּ/אֵיש
 • אַי֘
 • כִּיף
 • לֵיש
 • אֵימְתַא/ וֵינְתַא
 • קַדֵ֘יש/ אַכַּם
 • מִן וֵין