מש זאכר » 🙎 מילות תפקוד » מילות יחס 2

מילות יחס 2

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • נגד
 • אצל
 • מול
 • לפני
 • למרות
 • אחרי
 • של
עַרַבִּי
 • תַבַּע
 • קַבֵּל
 • קֻדַ֘אם
 • צִ׳ד֘
 • בַּעֵד
 • עִנְד
 • מַע אִנ֘וֹ