מש זאכר » 🙎 מילות תפקוד » מילות יחס 2

מילות יחס 2

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • לפני
 • של
 • אצל
 • מול
 • נגד
 • אחרי
 • למרות
עַרַבִּי
 • קֻדַ֘אם
 • קַבֵּל
 • עִנְד
 • צִ׳ד֘
 • בַּעֵד
 • מַע אִנ֘וֹ
 • תַבַּע