מש זאכר » 🙎 מילות תפקוד » מילות חיבור 2

מילות חיבור 2

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • לו
 • אם
 • ש/ אשר
 • כאשר
 • עד
 • או
 • עד ש
 • למשל
 • בגלל
עַרַבִּי
 • אִלִ֘י
 • לַחַד֘ מַא
 • מִנְשַאן/ עַשַאן
 • לַמַ֘א
 • אִדַ׳א
 • מַתַ׳לַן
 • לַחַד֘
 • אַו
 • לַו