כיוונים

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • צפון
 • מזרח
 • הפוך
 • דרום
 • למעלה
 • שמאל
 • למטה
 • ישר
 • מערב
 • ימין
עַרַבִּי
 • גַ'נוּבּ
 • שְמַאל
 • לַפוֹק
 • לַתַחְת
 • בִּ(א)לְעַכְּס
 • עַ'רְבּ
 • יַמִין
 • דֻעְ'רִי
 • שַמַאל
 • שַרְק