תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • 🥔
 • 🌽
 • 🥕
 • 🥬
 • 🍆
 • 🥒
 • 🍅
 • 🥑
 • 🌶
עַרַבִּי
 • גַ׳זַר
 • חְ׳יַארַה
 • חַ׳סֵ֘ה
 • בַּאתֵנְגַ׳אן
 • פִלְפֵל חַאר֘
 • דֻ׳רַה
 • אבּוּכַּאדוּ
 • בַּטַאטַא
 • חַבֵּ֘ת בַּנְדוֹרַה