תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
  • השתלמות - אִסְתִכְּמַאל
  • כיתה - צַף֘
  • תלמיד - טַאלֵבּ
  • בית ספר - מַדְרַסֵה
  • אוניברסיטה - גַ׳אמְעַה
  • מורה - מְעַלֵ֘ם
  • שיעור - דַרְס
  • מרצה - מֻחַאצֵ׳ר
  • תלמידים - טֻלַ֘אבּ
עַרַבִּי