מש זאכר » 🚶 פעלים » בניין 7 (אִנְפַעַל)

בניין 7 (אִנְפַעַל)

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • נמכר
 • נקטף
 • נשבר
 • נולד
 • נדבק (במחלה)
 • נכתב
 • נפתח
עַרַבִּי
 • אִנְכַּתַבּ
 • אִנְעַדַא
 • אִנְוַלַד
 • אִנְבַּאע
 • אִנְקַטַף
 • אִנְפַתַח
 • אִנְכַּסַר