מש זאכר » 🚶 פעלים » בניין 7 (אִנְפַעַל)

בניין 7 (אִנְפַעַל)

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • נדבק (במחלה)
 • נפתח
 • נמכר
 • נשבר
 • נולד
 • נכתב
 • נקטף
עַרַבִּי
 • אִנְקַטַף
 • אִנְכַּסַר
 • אִנְכַּתַבּ
 • אִנְבַּאע
 • אִנְעַדַא
 • אִנְוַלַד
 • אִנְפַתַח