מש זאכר » 🚶 פעלים » בניין 5 (תְפַעַ֘ל)

בניין 5 (תְפַעַ֘ל)

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • הסתכל
 • למד
 • השתנה
 • התפתח
 • זכר
 • התחתן
 • קיווה
 • איחר
 • הצטלם
 • התקלח
עַרַבִּי
 • תְדַ׳כַּ֘ר
 • תְטַלַ֘ע
 • תְטַוַ֘ר
 • תְחַמַ֘ם
 • תְמַנַ֘א
 • תְאַחַ֘׳ר
 • תְגַ׳וַ֘ז
 • תְצַוַ֘ר
 • תְעַלַ֘ם
 • תְעַ׳יַ֘ר