מש זאכר » 🚶 פעלים » בניין 1 (פַעַל)

בניין 1 (פַעַל)

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • בישל
 • רץ
 • שלח
 • ביקש
 • הזמין
 • פתח
 • כתב
 • לקח
עַרַבִּי
 • בַּעַת׳
 • עַזַם
 • טַלַבּ
 • רַכַּץ׳
 • טַבַּח׳
 • אַחַ׳ד׳
 • כַּתַבּ
 • פַתַח