מש זאכר » 🚶 פעלים » בניין 1 (פִעֵל)

בניין 1 (פִעֵל)

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • הפסיד
 • ירד
 • חזר
 • יכל
 • שמע
 • עמד
 • עשה
 • הגיע
עַרַבִּי
 • נִזֵל
 • עִמֵל
 • קִדֵר
 • סִמֵע
 • וִקֵף
 • וִצֵל
 • רִגֵ'ע
 • חִ׳סֵר