מש זאכר » 🚶 פעלים » בניין 1 (פִעֵל)

בניין 1 (פִעֵל)

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • שמע
 • הגיע
 • הפסיד
 • עשה
 • עמד
 • חזר
 • יכל
 • ירד
עַרַבִּי
 • רִגֵ'ע
 • עִמֵל
 • נִזֵל
 • חִ׳סֵר
 • סִמֵע
 • קִדֵר
 • וִצֵל
 • וִקֵף