מש זאכר » 🚶 פעלים » בניין 1 (גזרות)

בניין 1 (גזרות)

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • נכנס
 • בא
 • ראה
 • קרה
 • דיבר
 • הביא
 • היה
 • הלך
 • שכח
עַרַבִּי
 • שַאף
 • אַגַ'א
 • חַכַּא
 • רַאח
 • כַּאן
 • נִסי
 • צַאר
 • פַאת
 • גַ׳אבּ