מש זאכר » 🚶 פעלים » בינוני פועל

בינוני פועל

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0

כל הכבוד!

עברית
 • הולך הביתה
 • מרגיש
 • נוסע
 • מריח
 • שומע
 • הולך
 • רואה
עַרַבִּי
 • חַאסֵס
 • סַאמֵע
 • רַאיֵח
 • מְרַוֵ֘ח
 • מְסַאפֵר
 • שַאיֵף
 • שַאמֵם