מש זאכר » 🚶 פעלים » בינוני פועל

בינוני פועל

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0

כל הכבוד!

עברית
 • הולך הביתה
 • הולך
 • נוסע
 • רואה
 • מרגיש
 • שומע
 • מריח
עַרַבִּי
 • מְסַאפֵר
 • חַאסֵס
 • מְרַוֵ֘ח
 • שַאמֵם
 • שַאיֵף
 • סַאמֵע
 • רַאיֵח